Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בוש הגאולה

כיסופי גאולה באים
בכל דור קרבים
סימני סימנים רבים
ומקדימים למכביר:
הים שוטף את היבשה
השמשות זרחו שלא בזמנן.
הגאולה מראה את פניה
בפגשה באדם.
בושה ונעלמה.

9.9.11