Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דבר אמת אשר על לבך, דבר

מה היא "אמירה חברתית נכונה"?
היא מונעת כל נזק או תביעה מזה
שמפיו היא יצאה.
אין לדבר בשפת האמת.
אין לצעוק בגלל חוסר צדק,
חרפה או השפלה.
קרבנות הניצול פועלים ללא תמיכה,
אך "אמירה חברתית נכונה" נשמעת
בכל מקום ופינה.

רודף כסף, תהילה ועצמה
על אלה אינו נתבע.
לא יידרש לתת
בעודו משמיע "אמירה חברתית נכונה".

תודה רבה לך, אנו מוקירים מאוד את נאמנותך,
את המאמץ, התושייה והעבודה הקשה,
אך, אנא תבטיח שלא נשוב לראותך.
הנפגע רוצה לצעוק, למחות
להגיב בכאבו,
אך הוא למד, וחונך
לדבר בשפתה של "אמירה חברתית נכונה".

לכו לכם לאבדון בני עוולה,
האוצרות המוגזמים שבאמתחתכם
סתמו הגולל על נשמותיכם,
אך לא תוכלו להוסיף
לאטום את פיה של שפת
הצדק והאמת
"באמירה חברתית נכונה".

27.5.09