Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחוות השומר, תודה לך שרון

בחוות השומר
נערים בלבוש חיילים
איש לא רוצה בהם
בשום מקום
שפת הפשע שגורה בפיהם מגיל הצעיר
אלימים
בלי אמונה בשום אדם
לא שייכים
זה המקום האחרון
אין מצב שיציל את עצמו
אין מצב שלא
מולו נערה-חיילת
בהתנסותה קשה מכול
בגילה היא אמורה לחפש בן-זוג,
כאן היא במאמץ עליון
חפצים לעברה זרקו
רובה
קללות
אך אינה מרפה, חוזרת
אחרי לילות בלי שינה
מאמינה שיש בה
שיכולה לתת מעצמה עוד
עד אין עוד
כואבת אך לא אומרת "לא"
תודה לך
שרון פרימור.

1.10.10