Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בבית הקברות לאהבה

ארור ההרגל
המורה להמשיך
המוליך אל שהיה.

בבית הקברות
האותיות החרותות
מקשרות אל השם, הזמן והמקום.

האם מת בעודו אוהב?
האם האהבה מתה לפניו?
מתי נפטרה האהבה?
מתי נולדה?

בבית הקברות לאהבה
אין עצמות
בבית הקברות לאהבה
זוכרים אהבה.

12.3.11