Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החיים והמת

בכל אירועי המוות
שהיו ושעתידים לבוא
המוות נראה כאכזר
שמשתלט על החיים
לא במקום ולא בזמן הנכון.
החיים קושרים עצמם
למת:
עורכים לו ימי זיכרון
מציבים לו לוחות
שותלים על קברו שתילים
השורשים-אליו
העלים-אל החיים
כותבים לו שירים.
לחיים ולמת עולם אחד
האדמה מפרידה
אך איננה זרה
היא אימא-אדמה
הנותנת חומר מעצמה
וסופגת אליה
אימא.

11.8.11