Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישראל שנת 2011

ישראל שנת 2011 מאוד פרגמטית
אין מצפים למעשים גדולים
אין היא חברה מגויסת
המציבה לעצמה יעד.
בשנת 2011
מספר המטרות כמספר האנשים
כל איש כטוב בעיניו יעשה ולביתו.
יש בה בתים שלא למגורי אדם
וארמונות לרוב
ומצמיחים בה פערים
התופחים מעלינו, טופחים על פנינו
מאיימים לדרוס ולרמוס את אשר בדם ועמל אספנו:
את עצמנו
מה שונו פנינו,
הדור שלפנינו בחר להסתפק במועט
באחדות, בצדק ובשוויון מצאו ערך עליון
ביקשו לתקן עוולות
לחזור לארץ האבות.
איני מבקש לייפות את תקופתם
רבים לא מימשו את עצמם
כישרונותיהם האישיים לקרן זווית נדחקו
מטרתם הייתה האחת- מדינת היהודים.
אין לדעת לאן יישאנו הרוח
או במה נבחר
אך תמיד תמיד
נחפש דרך.

28.7.11