Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש מחיר לנוף

יובש.
ימים ארוכים של רוח מדברית,
ייבשו את היער.
אין טיפה אחת של טל.
בדצמבר באה השריפה.
האש בשמחה פרצה, בכל הכיוונים.
תוקפת בסערה בכל החזיתות.
מורה מי הוא בעל הסמכות.

האש שאחזה בהר הכרמל,
כילתה 44 נפשות.
נפגעים רבים.
היער אינו רק נוף.
הוא מדורה ירוקה, עוד בטרם האש בו
אחזה.
אני מביט בעץ שלידי,
עבה גזע, עצום בגודלו, שנים ניצב פה.
אך בקרוב חס וחלילה
והוא אחוז בלהבות,
מתיז גיצים למרחקים, מחולל שרפות.
שורף חיים.
יש מחיר לנוף.

10.12.10