Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יושבי החושך והאור

אני ההולך בין החושך לאור
כשאני באור,
איני רואה את החושך
את החולי, את הרעב
את אובדן התקווה
הם לא נראים
בשבילי לא קיימים
אם ייראו
יכערו את הסביבה
יורידו את מחיר הנדל"ן
יקוממו עליהם את אנשי האור
יושבי החושך נמלטים
החושך מאיר את האור.

12.2.11