Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יהודי לודג'*

בלודג' חיים כ-1000 אנשים
המעידים על עצמם: יהודים אנחנו.
בבית הקברות היהודי 45,000 מצבות זיכרון
שהקימו קרוביהם של הנרצחים בגטו
ועוד 200,000 קברים של יהודי העיר מתחילת המאה ה-.20
שורות של קברים.
ביניהם קבר 49 א' פלה-רוזה פשמיסלבסקי, אימא שלי.
היהודים אינם מרעישים
אינם מקשקשים בשפתם
בתשעה באב לא נשמע בכיים
ובפסח אין רואים את לחמם המוזר המעוטר בשלפוחיות צרובות
פולנים רבים האמינו שאלו בועות דמו השרוף
של ילד נוצרי.
לא נותרה יהדות בפולין.
תמה תאוות הבצע לזהב היהודי
שנאת היהודים המוכרת למי שחי שם
היהודים פה שותקים
אינם דורשים שוויון
לא מבקשים ייצוג
אך ממשיכים לתרום
לאדמת פולין.
ירוק פה.

18.8.11
*לפני השואה חיו בה כ-330,000 יהודים