Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

והארץ תוהו ובהו

בשדרות רוטשילד ובכיכרות המדינה
המחאה אינה שומעת
היא משמיעה
אינה מבקשת היא דורשת
המוחים אינם חוששים
דורשים צדק חברתי
לא ברור למי
הממשלה חייבת
אין לא יכולה
המחאה שולפת איום
היא מפחידה את מעמד הביניים
תהו ובהו יכול לבנות
כשם שיכול להרוס
ימים שטרם נראו
נראים.

11.8.2011