Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מיתוס העליונים

1.
אצטקים, לוחמים עזי נפש
תחתיהם ארץ מכסיקו רחבת ידיים
ועמים עבדים
מלכם אל השמש
האלים מחזיקים את השמש במרום
בכל בוקר מחזירים אותה למקום
מה דורשים בתמורה?
הכוהן הגדול אחז בסכין האבן הכחולה
במיומנות פצע את בית החזה
בתנועה מהירה אחז בלבו הפועם של
שבוי המלחמה
משכו בחוזקה ולאלים הקריבו
מאות קרבנות מדי יום ביומו
שמרו את השמש והבטיחו את אורה
עד בואם של הספרדים
רכובים על סוסים, כלבים טורפי-אדם
להם נשמעים, זרקו אש למרחקים
השריון הבוהק שעטף את גופם
הקרין את קרני השמש היישר
לעיני עבדיה
הלוחמים על סוסיהם הם האלים! להם עבדו!
בקולם שמעו
מיתוס האלים הרג אותם.
2.
מקימי הסדר החדש על אדמת רוסיה
פשוטי העם חסרי המשאבים הם האדונים החדשים
להם הכוח והתהילה
ירו במשפחת הצאר ובכל העשירים והרגום
האדם הסובייטי קם תחתיהם
אין משימה שלא יצלח לה
לגדל פרות טרופיים בארץ קפואה
זו רק שאלה של נחישות ואמונה
האיש הסובייטי המציא את כל התגליות
גם אלה שהומצאו לפני דורות
מנהיגם העליון הוא החבר
שמש העמים, אור לאנושות, החכם באדם
יש להללו! ומי שלא:
בוגד בעם ובמדינה.
גורלו: מוות וסיביר
עשרות מיליוני תמימים הואשמו
הוגלו ונרצחו
קרבנות שיטת האדם הסובייטי
כה רבים הנרצחים עד שמיתוס האדם הסובייטי
נותר ללא תומכים
נשאר רק הכאב.

3.
רק גזע אחד נועד לשלוט!
רק גזע אחד הוא האדון!
הוא הארי הטהור
שנאת היהודים הקדומה
זו שאינה ניתנת להבנה
הרייך ה-3 מצא לה ההוכחה
תגליות הגזע הולמות את חוקי הטבע
שנאתם עזה גם לעמים הסלאביים ולשחורים
ולכל אלה בדרך משלהם הולכים
את השנאה מכול אהבו
את צדקתה היללו
העם הגרמני במיתוס נשבע:
"גרמניה מעל כולם"
קיומם של היהודים
זיהם את גזע האדונים
לשמרו מכל משמר,
"הפתרון הסופי של בעיית היהודים"
הוא הדרך הנאותה
ועשו.
מנהיגם פסק שמוטב למות ולעמו להיכחד
מלסבול חרפת החיים לצד הנחותים
הנחותים הם שטרפו את המיתוס הזה
קרעוהו לגזרים עד שלא נותר ממנו
נספו עשרות מיליוני אנשים
קרבנות מיתוס הנאציזם.
4.
בורא העולם בחר בעם אחד
מכל העמים
ישראל הוא עם אדוני
זאת אמונתם הצרופה
אותה מקיימים זה שלושת אלפי שנה
את החוקים והמטלות של עבודת השם
על עצמם מקבלים
נמנעים מרוב המטעמים
מזונם ברור ומוגדר ע"י בד"צ
לא יודעים א
ת טעמם של הסרטנים והצדפות
מקיימים צום
ותרנגול מעל ראשם בערב יום הכיפורים
שומרים שבת אחת לשבעה ימים
קדושת החיים למען הבורא מקיימים
"לא תרצח", "ואהבת לרעך כמוך"
תפילותיהם והתנהלותם על פי הציווי של
העם הנבחר
שנועד להיות אור לגויים
מיתוס ככל האחרים?
למאמינים: זאת האמת ואין אחרת.

28.8.2010