Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חשמל במרום

העננים גייסו כוחות.
כל אחד הביא תומכים עד
ששני המחנות
זה מול זה ניצבו.

תחילה עמדו
עצה ודרך בחנו
האחד בחר להתכנס
בהדרגה השחיר
הפך לעבה, שיטת הכדור.

האחר התפרס
דק ובהיר במרכז,
המרווח שביניהם הולך ונסגר
אך בטרם נוצר המגע
נשמע הרעם.
מכת פתיחה, ועוד אחת.

העצמה הרעידה את האדמה.
זה הכהה שלח מבזק של אור
חשמל במרום
השטוח ספג את המהלומה.
הכאב כופפו, אך מיד עבר למתקפה.
באסטרטגיה של אגפים חזקים
משך את הכהה לתוכו
ובמהירות ינעלו.

שוב מטח רעם וברקים
לא ניתן לראות מי הוא ששלח אור.
שני הצדדים סופגים ומכים
חילופי מהלומות באוויר.

עכשיו הם זה מעל זה
לאחד הפכו.
האיחוד הפסיק את הקרב
שלובים מעבר לאופק נעלמו
השקט חזר.

מחזה כזה תמיד קורה
גם כשהשמים נקיים מכל ענן.

29.10.2010