Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אבדן בתור

אני מחכה בתור לרופא.
השעה 10:30
התור ל-9:00.
דוקטור,
אתה, שאמור להוסיף לי זמן לחיים
גרעת מהם שעה ויותר.
המתנה מצטרפת לחברתה:
לביצוע התשלום,
לקבלת האישור,
להגשת הבקשה
והרשימה אינה שלימה.
חלק מחיי אני בתור.

29.10.2010