Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברא שית*

בראשית
ברא שית "ברא אלוהים את השמים ואת הארץ".
במעשה הבריאה אין זניח.
השית תחילה, כי אין זניח במעשה ה'
בעקבותיו הגדולים-
השמים והארץ,
להם תהילת עולם.
אין מבקש את קרבתו של שית,
והוא בעזובות
אך מעליו השמים והארץ.

28.5.2011
*סוג של צמח קוצני בעזובות
"בתה שמיר ושית" ישעיהו ה',ו'