Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

במותי

במותי איני מבקש נחלה.
לא הייתה לי כזו בעודי בחיים.
המבקשים להתייחד אתי
ישלחו מבטם אל העלים.
שם אני.
אל העמקים, אל להקות הדגים.
אני שם.
תנו להם את גופי.
שייטיב אתם.

21.1.2011