Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גם שלך

איך ניעשה לזוג?
זה לא רק
שלום ותודה
זה לא סחר חליפין של קח וקח
או תן ותן.
כשאני שלך
לא נעשיתי פחות שלי
אני של השמש ושל הים ושל חיית השדה
וגם שלך.

10.12.10