Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שרון והקיפודים

אין זה מקובל
שפרקליטה של זכויות הילדים
בוחרת לעשות למען הקיפודים.
כידוע, הילדים וגם הקיפודים לא יכולים
לייצג את עצמם בפני השופטים.
החברה נפגעת אם ילדיה וקיפודיה
חיים בחסר.
לילדים ולקיפודים זכות לחיים ערכיים,
לאהבה ולהגשמה.
לשם כך יש לכם פרקליטה.
היום יום הולדתה.

16.6.2009