Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיר תמיכה ברפאל

זה אינו קורה בעולם הזה,
שאדם נולד ואהבה לצב בו.
טוב, גם לבעלי הקשקשים הנוספים,
ללטאות, לנחשים ולתנינים.
אך אין כמו אהבה לצבים.

מבטו התמים,שלוותו הקדומה, פניו העגולות,
שריונו שנראה חזק, אך עדין.
תנועה שלאחר נראית ללא תכלית,
כל אלה מצויים ברפאל ובצבים.

רפאל אינו שקט,
אנשים אינם מקדישים מזמנם לצבים.
הצבים הם חייבים להתקיים
כך מימים ימימה.
"זו אחריותי לקיימם"
אומר רפאל.

הממונים ובעלי השררה לבם אינו עם רפאל.
תחת לשמור על הצבים הם שומרים על החוקים.
הלא ידעתם שהחוקים אינם בסכנת הכחדה?
להם לא נשקפת כל סכנה.
תבחרו באדם שעל הצבים ישמור ואל תרדפוהו.
צבים הם חייו, ואתם אל תציבו מכשול להצלתם.