Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צניעות בריאות

במרכז הסלון שולחן
מהגוני חום-שחור.
עשרים וארבעה כיסאות סביבו
תואמות צבע השולחן.
שישה סבלים הכניסום, חלוצים עבריים
בשנות השלושים.

האציל בא מלונדון.
רופאו האישי פסק שהאור הוא בריאות,
הכרח.
לפי המרשם התקינו חלון,
גודלו כבית לארבע משפחות
של העובדים העבריים.

המסובים סביב המהגוני ראו ברחובות
חלוצים.
אנשים עטורי עשייה, שליום עבודה
לקחו זיתים, פיתות ובצל.
לפעמים ביצה.
אלה לעולם לא הונחו על המהגוני.

שנים עברו.
שולחנות מהגוני הלכו ורבו.
בתים כארמונות.
הם מעמד. מדד ההתפעלות.
עד עצירת הנשימה.
למען הבריאות טוב לי לנשום
אוויר, שאינו מנקר
עיניים.

20.11.2010