Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צדק בפיתה

זה מקומם לשלם שכירות של 3000 לחודש
כל חודש רק בשביל לעבור את החודש.
החודש הבא,
לפני שמתחיל את יומו הראשון,
דורש לשלם לו לכל החודש עד היום האחרון.
אני מדבר על צדק קטן מינימאלי
כזה של 2 חדרים.
בלי סלון גדול, מטבחון ולא יותר
הצדק הזה לא קיים
פשוט אין ממנו.
יש צדק של 5000 ויש של יותר
אני יכול לשלם לצדק בפיתה
לא יותר.
מי הם המשלמים לצדק היקר
מניין להם?
הם לוקחים מצדק אחר
שלא בצדק
הצדק ושלא בצדק מתגלגלים.
אני רוצה לעבור את החודש בשלום
להודות לצדק
שלא עשה אותי מתפרנס מגנבה
שיכולתי להרגיש בצדק חם ונעים
צדק בפיתה
צדק.

3.8.2011