Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

על פי גאות ושפל

עומד על הסלע
מביט אל הים
הגאות מופיעה בזמן מדויק
המחושב על פי המרחקים
בין כדור הארץ לירח.

לא טוב לי לחיות על פי
השפל והגאות
המכניעים את רצוני.
אני מבקש את השפל
בזמן הגאות.

הים והכוכבים
לא לי הם נשמעים.
הפניתי לים את גבי
לא אראה עוד את
הגאות והשפל.

19.3.2011