Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עם אלכוהול

כניסה למועדון.
עדיין מתמלא.
רעש נשמע ממרחק.
אלכוהול צוחק.

האלכוהול מציב דרישות:
תביא עוד!
רגע, תמתין, תחילה אשב.
ויסקי, ודקה ירדו,
הצחוקים גברו.

האלכוהול בקולי קולות:
אני דורש עוד!
שתוק! שילמתי די.
מה עלוב הנימוק
משיב האלכוהול.

לא עברה דקה והאלכוהול:
היזהר! אני אתנקם!
עכשיו זה דו-קרב.
רצונו של השותה התפוגג.
האלכוהול שר וחוגג.
והאיש שוכב.

14.11.2010