Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עמד ונפל

קח כדורים, משחות וטיפות:
אלו מרפאים את הכאב,
את המשבר
את מצוקות הנפש
אלו מגרשים את המחשבות האבדניות
יחזקו את רוחך
ישיבו אותך אל החיים
תרצה בנשים.

איני מבקש להתרפא
איני מבקש הקלה
טוב לי בסבלי
לא תחת האבדן אקבל שמחה
אני חזק, עומד בזה.
ביום המחרת
נפל ומת.

30.5.2011

קח כדורים, משחות וטיפות:
אלו מרפאים את הכאב,
את המשבר
את מצוקות הנפש
אלו מגרשים את המחשבות האבדניות
יחזקו את רוחך
ישיבו אותך אל החיים
תרצה בנשים.

איני מבקש להתרפא
איני מבקש הקלה
טוב לי בסבלי
לא תחת האבדן אקבל שמחה
אני חזק, עומד בזה.
ביום המחרת
נפל ומת.

30.5.2011