Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לאללה אנושי

הרחוק מתקרב אליי.
סביבי האסלאם הקיצוני,
אהבתם לוהטת
לשהיד.

הם שיודעים את רצונו של
אללה.
את הכופרים
להמית.

על גודלו, נשבעים למות.
אני מרים כוסית למענו,
שיגדל.
לי הגודל אינו חשוב.
אני מבקש אללה עם איכות.

אני מבחין שיש מקום לשיפור.
פחות איסורים, פחות קנאה.
1,300,000 מאמינים,
ארצות למכביר,
מסגד על הר הבית
ואין זה מספיק.

אני מאחל לאללה שלמענו
לא מתים.
מרים כוסית.
לאללה אנושי.

29.11.2010