Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין זה מובן
איש ואישה זרים
שולחים זה בזה
מבטים
חודרניים
חושפים עצמם לרגע
ובמשנהו – מסתירים
זה הרצון להתאהב
בלי חשבון
זה רק פה ועכשיו
שלא יחמוק
כי לא יֵדַע לחזור.
נפתלי 1.1.11