Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הדמיון אל תעזוב

אני תלוי על חבל דמיון.
בלעדיו אפול.
אני מתחנן:
אל תיטוש.

בלעדיו אני אפור.
בלעדיו אני רואה מה
שעיניי רואות.
בלעדיו אני שומע
מה שאוזניי שומעות.
בלעדיו את יפה
רק בצעירותך.
בלעדיו הדבר האהוב
רק שוקל.
אל תעזוב.

14.11.2010