Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין אהבה לשנאה

שדרת עמודים
ואין רואים את סופה.
עמודי אהבה ועמודי שנאה
עומדים זה בצד זה.
משקרס עמוד השנאה
האחר תומכו.
משנפל עמוד האהבה
השדרה אתו.

17.11.12