Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שקט התופים

מכה בתוף.
כוח רב פוגע במשטח
דק ואטום
קול אדיר משתחרר
עוד תוף מצטרף
מלחמת קולות מעורר
אחד פוגע באחר
אוחזים הענקים זה בזה
נאבקים, מתגוששים
בהתחברם, לעצמם אינם דומים
בטלו כוחם.
נפלו.
שקט.
והמתופפים
ממשיכים ומכים.

24.6.2011