Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא באתי ליהודה לפאר מלך זר
מלך יהודה חתום על תעלת מים
שזרמו מחברון עד הר הבית
ומאז מסגדים באל-קודס מרווים אותך
אך אני זוכר את טעמם והם זוכרים אותי
עץ הזית הזה שלמרגלות עין-כרם
נשמע לעברית
שִמְנוֹ טעמוּ בבית המקדש אך הוא למד ערבית
כי בכוח גורשנו מציון ולא עמדנו בירושלים שְנות
אין עוד יבוסי פסק האמורי ושפת הכנענים שותקת
בנפש חפצה הייתי מבקשם כי ישובו
ומקשיב לשירתם
אך איסלאם סביב ורק טיפת ישראל נותרה
אני יודע כי מר אני אליך
אך דבקתי בירושלים ודמעותיך לא ישטפוני
כי אהבתי לציון גברה על שנאתך אליי
בקשתי שאני צדקך ואתה תהיה צדקי
ויחברו
ויישאו תפילה.