Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יערות הבכייה

העצים, שלא כיער, שותקים
לא מספרים את קורות הבכייה.
לא על גופות הירויים
שמעליהן משכו טבעות הזהב
גם שהוסתרו בקפלי הגוף.
שורשים הסבוכים הפריעו לקבורה
המקומיים שרגילים היו לאחוז באת
גדפו את הגופות על שעל פי טעמם
היו שמנות מעל המידה,
האדימו.
התפשרו על חפירה שטוחה
בבוא גשמי הסתיו
חלקי הגופות נחשפו, בצבצו
זרועות השורשים אליהם התקרבו
חיבקו, עטפו
עכשיו הם יער.

4.8.2013