Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא לבן

לא עוד לבן גלותי.
מעולם לא עזבתי את ארצי
אני מקומי.
מבראשית שמתי את פניי אל השמש
סירבתי לכל גג
הקירות הפכו לאויביי.
אני מחייך אליה
היא משיבה בצבע שוקו
שמחתה הכהה מציפה
מלנומה התפרצה בצחוק
עד מותי.

12.12.2013