Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ביעור חמץ

עוד מעט ובני ישראל יצאו ממצרים
ויאכלו את לחם הפזיזות
אך זה שהתברך בחמץ
מבעירים
אברכים מעלים עשן סמיך.
הלהבה אינה שמיחה
רוצה רק לצאת ידי חובה
חשה בושה
על שאת לחם הדגן
היא מכלה.
והרוח תשא את האפר
אל שדות החיטה
שהבשילו זה עתה
מבין זהוב השיבולים הפיח ניכר
משחיר את שמחת העומר.

30.3.2013