Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חידת מצרים

חלומם של האחים המוסלמים
מתנפל על חלומו של שומר גבול מצרים
נשר הפרעה נובר בבשר שארייה
בעוד ראשו בתוך הנבלה
עבד אסלאם נוגס באחוריו.
דם ונקם הם לחמם של יושבי היאור
מימיו התכסו שופכים
בנסיגתם חושפים רשת של מתים
הקשורים בראשיהם
רע אל השמש קורן
האם פתר את החלומות?

28.8.13