Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הלבן שבין האונות

האונה השמאלית חרדה
פן האל יתנתק כלא היה.
האונה הימנית דורשת
שהאל יקבל עליו אחריות
על שיום השואה
הוסף לשבעת ימי הבריאה.
בזכות האמונה וקיום המצוות
האונה השמאלית מבקשת להעניק
לאחותה את חיי הנצח
ותהילת הגאולה
העומדת בפתח.
אך הימנית מתעקשת:
"אודיע לאחותי כשההתגלות תראה
על דף לבן ארשום את דברי אדוני
את דבר השם אפיץ אל אפר הקדושים.
אתחנן שיסלחו."
האונה השמאלית נחרדת מדברי אחותה
חדלה מלהעניש את עצמה
אך שתיהן קשורות באלומה
של לבן.

3.2.2013