Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שימוש חוזר

המשורר
עושה במילה שימוש חוזר
כחומר אותה מניח
בין המילים אותן לא הכירה
המעשה צולח
חודר
אל המאגר
הכמוס
החבוי
של הקורא
במקום מוצרים בני קיימא
הוא קורא
שירה.

20.10.2012