Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מול המחזור

איני משליכה את התחבושת האישית,
לא מיד.
בוחנת את הכתם המושחר
בכעס.
מסרבת לתפקיד הרבייה שנכפה עליי
לא לרוחי
לא עכשיו.
התחבושת אומרת לי אחת חודש:
רוצחת,
אינך פועלת על פי הציווי.
אולי, אך אני משפדת אותה
בסכין ומזלג,
עד קרביה.
ואז לפח.
יש לי חודש מנוחה.

15.10.2015