Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיבת ציון כריח אפרסמון

יהודה בחרב
אש מעכלת מעונותיה
הר המוריה הרוס
כלי הקודש נלקחו שלל
חרבו ערוגות הבושם אשר למלך שלמה
הכורמים בעין גדי
במותם אטמו את סוד הבשמים
פסקה מלאכת האומנים
ואין מקטירים עוד
אדמת יהודה רווית דם
האדימה את שמן הבלסם
פגיונות הקיסר החדירוהו
אל בטנה של ציון
ברחמה הבשלתו מתמהמהת
אך עלה
רוח קדים עזה
נושאת את ריח השרף
אל עבר הגולה
החש בו- לא יתנער
אל ירושלים שם פניו
קליפתו הצחיחה של אפרסמון
מצמיחה ניצן
המשיב את ציון
לעמו ישראל.

6.5.2014