Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המחר התחיל היום

משנודע שאני אישה
בחרתי בעירום
על פני כיסויי השווא
של בגדי זהב
מחר אהיה קדושה
מחר אהיה זונה
גופי עבר שכפול
אתה הוא אלי ואתה אישי
שנינו מעופפים מעל האפור הקיומי
אך אני יודעת שזה המעוף האחרון
רגע אחד אתך טוב משנים עשרות
פסק הדין הוא פצע שלא יגליד
בתשוקתי אליך
אין כדאי
אין מאזן
אין רואה חשבון כלל
מאסתי בגופי האחד
החברות היא חירותי הקדושה
שנים נסללה דרכי אליך
וזקנתי
המעוף
לא כתוב בהודעת האבל
לא שלי ולא שלך.

4.6.2014