Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפות אינה אני

בנוכחותו של עורך-הדין
אני מצהירה בזאת
שאיני אחראית למעשים
הנובעים מהפות שלי.
שאלתי את האיש: "איך אתה מרגיש?"
הוא ענה בחיבוק צמוד
מזה יצא זיון.
זה איננו סיפור אהבה,
זה סיפור של היעדר השליטה.
הפות, איננה אני
היא ישות נפרדת לחלוטין,
הכוח שמניע אותה בא מגורם חיצון,
אין לי שליטה למעשיה
אני הקרבן.
שלא יבואו אליי בטענות
האם יש מקום להגיש
תביעה נגדה?

5.12.2015