Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טוואי הפחד

הפחד
הופכת לתולעת הגוף
החודרת עמוק
לפינות הנדחות
לתאי הזיכרון הכמוס
הנשכח
התולעת טווה סביבה חוטים
הופכת לגולם הנותר נעול
עד לרגע
שרק הוא יודע
שבו ייפתח
וירפרף אל מול הפנים.

19.11.2015