Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בורא השואה והטוב

אדוניי יחיד וייחודי
אל האור והחושך
המשחית עמים מקדם
ומכתיר מנצח שיבוא
שעשה נסים לאבותינו
ולנו השואה
אדוניי בחר בישראל
ובהיטלר הצורר
להטות את עם הספר והחמלה
לסבון
אור לגויים לעפר דק
המועיל ליבולים
עליהם אנו מברכים
אוהב אדוניי מודה
על שנברא בצלמו,
עושה רע וטוב
עד לשלמותו.

24.7.2015