Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שלום לשערות שלומית

מאתמול להיום נחל החרמון
לא פסק מלזרום.
טל המשיך להרוות את הלילות.
שערות שולמית העולות מאבני הנחל
תמיד קבלו אותי
ברענן המלבלב.
עלעליהן ופניני הרסס
חברו לאמת אחת.
בבקר ההוא פניהן שמטו
הצהיב מראן באחת.
כי הלכתי לצדן
מבלי לברכן לשלום.

24.8.2016