Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרוך לשיר

הסתרקתי
הצטחצחתי
לבשתי כתונת פסים
לכבוד הרגע שבכוחו לקבוע את גורלי
אני דרוך לבואה של השירה
שתתייחד אתי
לשיר אחד.

16.1.2016