Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תחת חול האסלאם

המשרד לאיכות הסביבה מתריע:
"האבק מסוכן לבריאות הציבור".
במסכה על האף והפה
אני יוצא.
חול דק חודר אותי מיד
דרך החור שבכפתור.
אני שומע אותו מגחך:
"האבק הגיע לפלסטין בשליחות אללה."
הוא נוצר במדבריות ערב.
נאסף לחזית אחת.
לך הוא גיהינום
לנו פריחת החול.
הוא שמפיץ את האמונה באסלאם
זרע האסלאם הופך גרגיר להר.
ואתה תחתיו.

19.1.2016