Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כוח השירה

יצירה פואטית היא כוח
פיזיקלי לכל דבר ועניין:

PE= PDxPD+ PC

כוח השירה PE(POETIC ENERGY)
הוא ריבוע עומק השירה הפואטית PD (POETIC DEPTH)
ועוד אנרגיה של היוצרPERSONAL CREATION) PC )
הוא מתקיים במדבר, בקטבים הקפואים,
בעיר ועל שפת הים.

15.3.2016