Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין

בין דמעה לדמעה
בין אהבה לאהבה
בין אהבה לשנאה
בין שמחה ליגון
בין קליפה לקליפה
בין מילה למילה
בין קול לדממה
בין אור לאור
בין כן ללא
בין הכול לטובה לבין הרע
בין החומר לשירה
בין קללה להודיה
בין רודף בצע לשמח בחלקו
אני חי.

13.3.2016