Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למה לי ירושלים

אני אחרי לבי הולך,
מהלל את ירושלים ומבכה.
למה לי העיר הזאת, שמגמדת את באיה?
אפר מלכים תשפיל שבעתיים.
עולי-רגל עוברים דרכה
להניח בה את מבטם.
דרכים הרבה להר הבית,
מפרץ אדניי משיט עמים
והעופל נישא מעל.
כי ליראה שמים תיפתח ואדניי מברך לשלום.
אך בטרם נשמעה הברכה,
מחלת הקנאה פשתה:
למי הברכות וכמה?
אימה אחזה ביושביה
וינוסו מפניה מחמת
יוקר המחיה.

24.6.2016