Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עמי משורר

מי ייתן ומשוררים בני משוררים כל הארץ הזאת.
ראש הממשלה יודיע בשירה כי פרצה מלחמה.
חתן וכלה-שפתם שירה.
וישתו ויעשו וידברו שירה,
בשירה יישמע קול האמונה.
כי שירה תפתח לב אטום ותרומם דעת כסיל.
ויענו בשירת ה'
וישירו שיר גאולה
גדולה.

20.6.2016