Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זוהמת הון-שלטון

ענקי ענקים ממלאים את הארץ
שאליה אתה מוביל.
שם ענק שרוע על פני האדמה
שבין הים להר.
נחיריו מתעלים מעל כל אלון רחב.
פולטים עשן סמיך, והשמיים אינם נראים.
ריח גפרית ואמוניה סביב.
מכל שערה משערותיו נשפך כתם ביוב שחור.
עיננו ראו דגה למיניה
מתה וחולה מאוד.
המקום שבו הענק נוגע
מוליך אליו זוהמת הון-שלטון.
הכיצד נתרפא בארץ חולה?
ואנחנו זוכרים את המים הטובים
בנהר שחצינו.
הארץ בה תרנו
אינה חזון חלב ודבש
שפיך דיבר.
אולי טעינו בדרך?!

10.1.2017