Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הלל לאשמה

1.
האשמה משחררת.
למענה,
כל פשע אפשע.
אני מודה.

אשמת היהודים במות ישוע הגלילי.
אשמת הגרמנים בשואת היהודים.

אשמתך!
אשמתי?
התיק נסגר מחוסר אשמה.
2.
האשמה מזכה.
על האשמה אני פוסח,
היא אינה רלוונטית.
אני זקוק לה כדי לצאת זכאי.
אני נדרך למשמע פסק הדין:
"זכאי מחוסר אשמה"
גלי סיפוק מציפים אותי.
אני משוחרר.
גופי ונפשי חברו לשלמות אחת גדולה:
"אמרתי לכם שלא היה כלום!"
ומיד אני תר אחר עוד אשמה אחת.

11.1.2017